Nostalgia: A device that removes the ruts and potholes from memory lane. ~Doug Larson

Nostalgia: A device that removes the ruts and potholes from memory lane. ~Doug Larson